info@eleva.sk     +421 902 928 218

Ceník platný od 1.1.2024  

1.     Cena za výkon činnosti podľa čl. II tejto zmluvy („paušálna platba“) na zariadenie uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy je dohodnutá vo výške:

Cena je predmetom dojednania ZOD  …….   € bez DPH / mesačne za jeden výťah podľa nosnosti a počtu staníc…

V prípade rastu inflácie  sa ceny predmetu tejto zmluvy upravia indexom inflácie stanoveným Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ŠÚ SR) za uplynulý rok. Takto zmenená cena bude platiť od nasledujúceho mesiaca po oficiálnom zverejnení indexu inflácie ŠÚ SR.

2.     Práce a opravy nad rámec „paušálnej platby“ sa vždy dohodnú tak, že poverený zástupca objednávateľa odsúhlasí práce a cenu.

a)       pri prácach a opravách malého rozsahu do 550,00 € bez DPH za jedno zariadenie budú realizované výkony fakturované na základe pracovného výkazu, podpísaného splnomocnenou osobou objednávateľa.

b)       pri prácach a opravách väčšieho rozsahu nad 550,00 € bez DPH za jedno zariadenie zhotoviteľ predloží objednávateľovi cenovú ponuku. Zhotoviteľ vykoná práce až po potvrdení cenovej ponuky zodpovedným zástupcom objednávateľaa to písomnou formou – objednávkou. 

3.     Hodinová zúčtovacia sadzba – ďalej len HZS (práce a opravy nad rámec „paušálnej platby“) je dohodnutá  vo výške 39,00 € bez DPH  na 1 hodinu a  na 1 osobu v štandardnom  režime zhotoviteľa.

4.     Pri opravách a prácach mimo štandardného režimu zhotoviteľa bude zhotoviteľ k HZS účtovať tieto príplatky:

-mimo štandardný režim zhotoviteľa v pracovných dňoch :                                49,00 € bez DPH  na 1 hodinu a 1 osobu 

-mimo štandardný režim zhotoviteľa v sobotu, nedeľu a sviatok :                   69,00 € bez DPH  na 1 hodinu a 1 osobu 

-diagnostika zariadenia :                                                                                         48,00 € bez DPH  na 1 zariadenie 

-administratívny poplatok :                                                                                    27,00 € bez DPH  na 1 zariadenie 

-vyprostenie uviaznutej osoby v štandardnom režime                                      min 80,00 € bez DPH  

-vyprostenie uviaznutej osoby mimo štandardného režimu zhotoviteľa       min 120,00 € bez DPH  

 v pracovný deň 

-vyprostenie uviaznutej osoby mimo štandardného režimu zhotoviteľa       min 160,00 € bez DPH  

 v sobotu / nedeľu  

-odborná skúška výťahu po 3 rokoch                                                                     550,00 € bez DPH  na 1 zariadenie     

-opakovaná úradná skúška po 6 rokoch                                                                750,00 € bez DPH  na 1 zariadenie 

-použitie závažia do 450 kg                                                                                            190,00 € bez DPH  na 1 zariadenie 

-použitie závažia do 630 kg                                                                                             250,00 € bez DPH  na 1 zariadenie 

-použitie závažia do 1000 kg                                                                                           390,00 € bez DPH  na 1 zariadenie 

-použitie závažia nad 1000 kg                                                                                         dohodou € bez DPH  na 1 zariadenie 

5.     Doprava bude účtovaná paušálne vo výške 25,00 € bez DPH za jeden výjazd v štandardnom i mimo štandardného režimu zhotoviteľa do 15km od servisného strediska. Doprava v prípade vzdialenosti nad 15 km od servisného strediska, alebo v prípade nutnosti výjazdu technik špecialista zo vzdialenejšieho strediska, bude účtovaná paušálne vo výške 0,70 € bez DPH / 1km v štandardnom i mimo štandardného režimu zhotoviteľa + 25 € bez DPH za 1 hod jazdy / osoba.

6.     HZS (práce a opravy nad rámec „paušálnej platby“) bude zhotoviteľ fakturovať  v týchto prípadoch: 

a)       v záručnej dobe :

Ø  vykonanie prác a opráv po zásahu do zariadenia treťou osobou, 

Ø  vykonanie prác a opráv po neodbornej manipulácii so zariadením, 

Ø  vykonanie prác a opráv po úmyselnom poškodení zariadenia, vandalizme a pod.

Ø  vykonanie prác a opráv v prípade poruchy vplyvom ,, vyššia moc´´ ( napr. vytopenie, požiar, zemetrasenie, havária a iné )

Ø  časti diela, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu (papuče vodiacich časti kabíny, papuče vodiacich časti protiváhy, osvetľovacie telesá v kabíne, osvetľovacie telesá vo výťahovej šachte, skrátenia lán z dôvodu ich natiahnutia vplyvom  užívania výťahov a pod.), 

b)       v pozáručnej dobe :

Ø  vykonanie prác a opráv po zásahu do zariadenia treťou osobou, 

Ø  vykonanie prác a opráv po neodbornej manipulácii so zariadením, 

Ø  vykonanie prác a opráv po úmyselnom poškodení zariadenia, vandalizme a pod.,

Ø  vykonanie ostaných prác a opráv podľa požiadavky objednávateľa. 

Ø  vykonanie prác a opráv v prípade poruchy vplyvom ,, vyššia moc´´ ( napr. vytopenie, požiar, zemetrasenie, havária a iné )

Ø  všetky úkony práce, dodávky materiálov, zaobstarávanie dielov, nákup a zháňanie materiálov potrebný na vykonanie prác a povinností a iné… 

7. Dohodnuté platobné podmienky

1.         Objednávateľ uhradí platby podľa tejto zmluvy, na základe faktúry (daňového dokladu) vystavenej zhotoviteľom v lehote ich splatnosti.

2.         K cenám zhotoviteľa bude účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa platných predpisov v SR.

3.         Fakturácia za „paušálnu platbu“ – práce podľa čl. II. tejto zmluvy bude zhotoviteľ vystavovať pravidelne kvartálne ( raz za tri mesiace ), začínajúc tretím mesiacom plnenia predmetu zmluvy. 

4.         Fakturácia za všetky vykonané práce nad rámec „paušálnej platby“ bude zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať ihneď po vykonaní prác.

5.         Všetky faktúry budú vystavené so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. 

6.         V prípade oneskorenia úhrady faktúr zo strany objednávateľa má zhotoviteľ právo fakturovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8. Záručné podmienky

1.                  Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným používaním zariadenia, alebo nedodržaním prevádzkových predpisov a vplyvom násilného alebo úmyselného poškodenia (vandalizmus), a časti diela, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu   (papuče vodiacich časti kabíny, papuče vodiacich časti protiváhy, osvetľovacie telesá v kabíne, osvetľovacie telesá vo výťahovej šachte, skrátenia lán z dôvodu ich natiahnutia vplyvom  užívania výťahov a pod.), 

2.         Záruka zaniká v prípade, ak objednávateľ vykoná  alebo si nechá vykonať na zariadení opravy treťou osobou. Zhotoviteľ v takomto prípade nepreberá na seba zodpovednosť za prípadne vzniknuté škody spôsobené používaním, prevádzkou alebo nefunkčnosťou. 

3.         V prípade dodania elektro náhradného dielu bude poskytnutá zhotoviteľom záruka na tento diel 6 mesiacov.